truân chuyên in Vietnamese

truân chuyên
[truân chuyên]
tính từ
up-and-down

Use "truân chuyên" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "truân chuyên" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "truân chuyên", or refer to the context using the word "truân chuyên" in the Vietnamese Dictionary.

1. Nó gian truân lắm.

2. Thời kỳ gian truân

3. Những năm Đại Chiến gian truân

4. Hương: Sa Oa Truân, Hoàng Thổ Khảm.

5. Sự gian truân của cuộc hành trình

6. Vận nước còn truân – Tai trời chửa hết!

7. Họ chịu đựng bao nỗi gian truân,

8. “Lòng thánh-sạch” khi gặp gian truân

9. Cuộc hành trình dài chín giờ thật gian truân.

10. Bệ hạ, phía trước là chặng đường gian truân.

11. Ngài là ‘đồn-lũy của chúng ta trong thì gian-truân’.

12. Việc thực hiện ca khúc này cũng gian truân không kém.

13. Nhưng định mệnh "hồng nhan đa truân" đâu chừa một ai.

14. Đức Giê-hô-va, ‘đồn-lũy của chúng ta trong thì gian-truân’

15. Ngài “sẵn giúp-đỡ trong cơn gian-truân” (Thi-thiên 46:1).

16. KÊU CẦU thiên sứ trong lúc gian truân có thích hợp không?

17. Chia sẻ một thông điệp an ủi thật sự trong thời kỳ gian truân

18. Người ấy có thể khuyến khích và xây dựng bạn trong những lúc gian truân.

19. Toàn bộ quá trình mất gần 8 năm, cũng có nhiều gian truân trắc trở.

20. Nhưng việc tìm kiếm cũng lắm gian truân và bạn cần trí thông minh.

21. Vì cớ gì Ngài đứng xa, lúc gian-truân tại sao Ngài ẩn mình đi?”

22. Đương đầu với gian truân giúp củng cố lòng tin nơi Đức Giê-hô-va

23. Nỗi gian truân, thống khổ, cái chết và sự bội giáo không ngừng xảy ra.

24. vì cớ gì Ngài đứng xa, lúc gian-truân tại sao Ngài ẩn mình đi?”

25. Những người ấy có thể hân hoan kêu lên: “Chúa bảo-hộ tôi khỏi sự gian-truân”.

Compound words containing "truân"

Below are compound words containing "truân" in the Vietnamese Dictionary dictionary. We can refer to list of compound words containing "truân" sound to find many more compound words.

truân chiên, truân chuyên