vầng thái dương in Vietnamese

vầng thái dương
the sun

Use "vầng thái dương" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "vầng thái dương" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "vầng thái dương", or refer to the context using the word "vầng thái dương" in the Vietnamese Dictionary.

1. Hãy phá bỏ vầng trăng, vầng thái dương;

2. Những kẻ nịnh bợ chính thức miêu tả ông ta như là một "món quà của Thiên chúa cho Nhân loại" hay "Vầng thái dương của Imamate."

3. Ba bộ đầu dành cho các nhà cai trị nổi bật của thế kỷ XX: Moloch (1999) về Hitler, Taurus (2000) về Lenin, và Vầng thái dương (2004) về hoàng đế Hirohito.