vầy nước in Vietnamese

vầy nước
động từ
to play with/in water

Use "vầy nước" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "vầy nước" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "vầy nước", or refer to the context using the word "vầy nước" in the Vietnamese Dictionary.

1. Bãi biển ở đây khá yên tĩnh và riêng tư nên tôi có thể vầy nước chỉ sau vài bước chân đi từ ngôi nhà nhỏ của mình .