va vấp in Vietnamese

Va vấp có 2 nghĩa
Động từ: nghĩa là va phải, vấp phải khi đang đi, do không chú ý (nói khái quát)
Danh từ: gặp phải trở ngại, khó khăn trong hoạt động, công tác, thường do còn non nớt, thiếu kinh nghiệm nên không lường trước được.

Use "va vấp" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "va vấp" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "va vấp", or refer to the context using the word "va vấp" in the Vietnamese Dictionary.

1. Chúng va vấp và ngã gục’.

2. Cuộc sống đầy rẫy va vấp.

3. Cẩn thận không lại va vấp

4. Đi đứng cẩn thận để tránh va vấp

5. Còn trẻ nên hay va vấp một chút.

6. Họ sẽ va vấp và ngã ngửa,

7. Có va vấp nhiều mới tiến bộ nhanh được.

8. 16 Vô số người va vấp và ngã gục.

9. Anh ta đã trải qua nhiều va vấp mới có ngày hôm nay.