xinh trai in Vietnamese

xinh trai
tính từ
handsome lad

Use "xinh trai" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "xinh trai" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "xinh trai", or refer to the context using the word "xinh trai" in the Vietnamese Dictionary.

1. Hãy nhìn thằng bé xinh trai đầy nước mũi kia.

2. À, tại tôi mang kính với xinh trai quá chứ gì?